Potřebujete poradit? 284 684 331

Dokumentace a záznamy BOZP, PO a PLS

Zabezpečený přístup ?

Znáte všechny služby PREVENT?

Poradenství BOZP a PO

Zavedení a správa agendy BOZP a PO, dokumentace, poradenství a mnohem víc.

Dozvědět se více

Pracovnělékařské služby

Smluvní poradenství a dohled. Lékařské prohlídky bez čekání

Dozvědět se více

E-learning

Nejpoužívanější aplikace v ČR pro online školení BOZP a PO.

Dozvědět se více
× INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT
dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)


Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

(1) Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je společnost PREVENT s.r.o.
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Köhler
tel: 725 726 001
e-mail: richard.kohler@prevent.cz

(2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost PRO-CERT s.r.o., zastoupena Ing. Davidem Zahradnickým
tel:
e-mail: zahradnicky@pro-cert.cz

(3) Účel zpracování:
Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti online školení, poradenství či auditingu včetně souvisejících činností jako je například vydávání osvědčení aj.

(4) Právní základ:
Souhlas subjektu údajů: pro účely zasílání obchodních sdělení nesouvisející s poskytnutou službou, pro účely pořízení audiovizuálních záznamů a použití k propagaci v tištěné nebo elektronické formě
Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání sjednaných služeb, včetně evidence v online vzdělávacích systémech, vydávání osvědčení a certifikátů a dalších souvisejících služeb.
Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
Oprávněný zájem: osobní údaje vedené v online vzdělávacích systémech mohou být uchovány v rámci evidence, zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků Správce.

(5) Zpracovatelé osobních údajů:
Osobní údaje mohou být v rámci plnění smlouvy správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, pracovnělékařských služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

(6) Další příjemci:
Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.
Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat mohou být osobní údaje poskytovány mimo EU (ověřené cloudové služby se servery mimo EU garantující vysokou míru zabezpečení).

(7) Další třetí strany:
Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(8) Jiné účely zpracování:
Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

(9) Doba uložení osobních údajů:
Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, v rámci oprávněného zájmu za účely evidence, zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků Správce.

(10) Automatizované zpracování osobních údajů:
Při vyhodnocení absolvovaných testů dochází k automatizovanému sdělení výsledků. Subjekt údajů má v takovém případě možnost výsledek testu řešit s pracovníkem společnosti a nebýt tak součástí automatizovaného rozhodnutí.

(11) Práva subjektu údajů:
Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:
- osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
- subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně
- uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
- se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
- se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vzénst kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

(12) Neposkytnutí osobních údajů:
Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

(13) Další ustanovení:
Pokud subjekt údajů poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.
Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.